پروژه طراحی و تولید تعداد۵۰ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته لوکس مسافری